fbpx
 • slide beer tanks half
 • slide wine tanks half
 • slide distilations tanks half
 • slide milk tanks half
 • slide oil tanks half
 • slide other tanks half

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζεται μέσα από τη στάση που διατηρεί κάθε εταιρία απέναντι στην κοινωνία. Η GR INOX ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συμμόρφωση με το Σχήμα πιστοποίησης Συστήματος Κοινωνικής Ευθύνης ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ-ETHOS, την οποία και ΔΙΑΔΙΔΕΙ σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της. Παράλληλα, η εταιρεία σέβεται το περιβάλλον, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων και πιστεύει ότι όλοι δικαιούνται να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Με την παρούσα Πολιτική δεσμευόμαστε να:

 • Συνεργαζόμαστε για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την επίτευξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων τους
 • Υποστηρίζουμε την πρόσβαση σε μαθητές/ φοιτητές, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και για εγκεκριμένους σκοπούς. Παράλληλα, μεριμνούμε για την ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών και εφόσον απαιτείται, την έκδοση οδηγιών σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας της περιοχής και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.
 • Σεβόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και των χωρών που δραστηριοποιούμαστε.
 • Διαμορφώνουμε ευκαιρίες για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να επωφεληθούν άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Προωθούμε περιβαλλοντικές πρακτικές για την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιδράσεις της παραγωγικής διαδικασίας επιδιώκοντας:
  - τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η ορθολογική διαχείριση αυτών, όπως προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
  - την εξοικονόμηση ενέργειας
  - την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος
 • Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως της εθνικότητας τους, της θρησκείας τους και του φύλου τους. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας, δεν υφίστανται κανενός είδους κοινωνικής διάκρισης, όπως στέρηση κοινωνικών δικαιωμάτων, αναγκαστική παιδική εργασία, μη σύννομες εργασιακές σχέσεις, μισθοί, κοινωνική ασφάλιση.
 • Πραγματοποιούμε διαδικασίες πρόσληψης με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις.
 • Έχουμε μηδενική ανοχή σε κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτή.
 • Ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους και να συναθροίζονται, να συμμετέχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αντιπροσωπεύονται χωρίς διακρίσεις.
 • Ενθαρρύνουμε την εκπαίδευση των εργαζομένων και εξασφαλίζουμε ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η παρούσα πολιτική εκτείνεται σε όλο το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και προμηθευτές της εταιρείας και αφορά όλες τις λειτουργίες της, σχετικές με το αντικείμενο εργασιών της:


«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»


Η εταιρεία για να υλοποιήσει τη δέσμευσή της, θέτει στόχους, διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την επίτευξή τους και καλλιεργεί το πνεύμα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης, ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό, να προωθεί δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Μέσω των διαδικασιών που εφαρμόζει, επιδιώκεται η συνεχείς βελτίωση και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον και τα κοινωνικά ζητήματα.

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αποταθούν στους προϊστάμενους ή τη Διοίκηση για την, κατά περίπτωση, καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση φαινομένων διαπιστωμένης ή πιθανής ή εν αμφιβολία παράβασης της εταιρικής πολιτικής, ή της ισχύουσα Νομοθεσίας. Είναι πολιτική της Εταιρείας να μην επιτρέπει αντίποινα ή δυσμενή μεταχείριση από τρίτους, των εργαζομένων που καλή την πίστη προβαίνουν σε τέτοιου είδους αναφορές και όλοι οφείλουν να συνεργάζονται κατά τη διενέργεια εσωτερικής έρευνας.